مشاوران ما

مشاورین کانون برترها شامل رتبه های برتر کنکورهای 1397 تا 1400 هستند.

با برترها همراه باش و برتر شو

تهران
روانشناسی
بیشتر...
تهران
روانشناسی
بیشتر...
زهرا نوروزی ورودی 1400
تهران
روانشناسی
بیشتر...
مائده ملکی ورودی 1401
تهران
روانشناسی
بیشتر...
آنیتا غفوری ورودی 1401
شهید بهشتی
روانشناسی
بیشتر...
راحله یلمه ورودی 1401
تهران
مدیریت
بیشتر...
اصغر ستاری ورودی 1401
شهید بهشتی
روانشناسی
بیشتر...
عارفه صباغی ورودی 1401
تهران
روانشناسی
بیشتر...
مائده حسنی ورودی 1400
تهران
اقتصاد
بیشتر...